Φόρμα Καταχώρησης Στοιχείων Πρόσληψης Προσωπικού
Εταιρεία:
Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα πατρός:
Όνομα μητρός:
Ημερομηνία Γέννησης:
Φύλο:
Αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου:
Α.Φ.Μ.:
Υπαγόμενη Δ.Ο.Υ.:
Αριθμός μητρώου Ι.Κ.Α.:
Α.Μ.Κ.Α.:
Τηλέφωνο:
E-mail:
Διεύθυνση:
Δήμος/Πόλη/Νομός:
Γενική/Τεχνική Εκπαίδευση:
Πρώτη φορά εργασία:
Ασφάλιση πριν το 1993:
Ειδικότητα:
Προϋπηρεσία:
Έγγαμος:
Αριθμός τέκνων:
Αριθμός τέκνων υπό προστασία:
Εθνικότητα:
Αριθμός άδειας Αλλοδαπού
(Για χώρες εκτός Ε.Ε.):

Οδηγίες

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Αποστείλατε στο φαξ (2810360729) ή στο email (info@lapidakis.gr)

  • Για χώρες Ε.Ε.: Διαβατήριο

  • Για χώρες εκτός Ε.Ε.: Διαβατήριο & άδεια διαμονής για παροχή εργασίας.
Αφού έχετε συμπληρώσει σωστά όλα τα πεδία πατήστε εδώ: