top of page

Π3-73-2.3
Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης αφορά στη στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία  και/η ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Η Παρέμβαση συνεισφέρει στους ακόλουθους στόχους :
α) ενίσχυση του προσανατολισμού στην αγορά και αύξησης της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης εστίασης στην έρευνα, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση,

β) βελτίωση της θέσης του γεωργού στην αξιακή αλυσίδα,

γ) προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία, της κοινωνικής ένταξης, της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, της κυκλικής βιοοικονομίας και της αειφόρου δασοκομίας,

δ) βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της Ένωσης στις απαιτήσεις της κοινωνίας σχετικά με τα τρόφιμα και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των υψηλής ποιότητας, ασφαλών και θρεπτικών τροφίμων που παράγονται με βιώσιμο τρόπο, μείωση της σπατάλης τροφίμων, καθώς και βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων και καταπολέμηση της αντοχής στα αντιμικροβιακά

ε) αύξηση της παραγωγής/τυποποίησης/μεταποίησης προϊόντων ΠΟΠ – ΠΓΕ και προϊόντων με εθνικά σήματα πιστοποίησης,

στ) ενίσχυση της θέσης των αγροδιατροφικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού,

ζ) αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων που ανήκουν σε κλάδους της μεταποίησης,

η) ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας, διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής καθώς και στη χρήση νέων τεχνολογιών,

θ) διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Προτεραιότητα, στην περίπτωση επιχορήγησης δίνεται, μεταξύ των άλλων, σε επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων με σήμανση (Εθνικά και Ενωσιακά Πρότυπα) καθώς και σε επιχειρήσεις που μετέχουν σε σχήματα συμβολαιακής γεωργίας.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Παρέμβασης Π3-73-2.3 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων είναι οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ως πρώτη ύλη) και το τελικό προϊόν είναι γεωργικό.
Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης δύναται να κυμαίνεται από 400.001,00 ευρώ μέχρι και 5.000.000,00 ευρώ.

Η Παρέμβαση Π3-73-2.3 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε.).

Ένταση στήριξης

Η ένταση στήριξης καθορίζεται ως εξής:
-Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης, μικρά νησιά Αιγαίου: 65%
-Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 50%
-Περιφέρεια Αττικής 40 %
Τα ποσοστά που αντιστοιχούν στην παραπάνω κατηγοριοποίηση των Περιφερειών προσαυξάνονται  10% στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ) (υπό προϋποθέσεις).

Για τις περιπτώσεις επενδυτικών δαπανών που στοχεύουν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος, εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, μείωση της χρήσεις αποβλήτων, σε ποσοστό 20% και άνω του αιτούμενου προϋπολογισμού της αίτησης στήριξης, προβλέπεται η προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης τους κατά 10% στο ύψος της συγκεκριμένης δαπάνης.

Επιλέξιμες Δράσεις

Στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-73-2.3 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από δικαιούχους οι οποίοι μεταποιούν/επεξεργάζονται ως πρώτη ύλη προϊόντα (γεωργικά προϊόντα) του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή τελικών προϊόντων που ανήκουν επίσης στο εν λόγω Παράρτημα Ι (γεωργικά προϊόντα)


Η πρώτη ύλη και τα τελικά προϊόντα δύναται να ανήκουν στους ακόλουθους τομείς:

–  Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια)
–  Γάλα
–  Αυγά
–  Μέλι
– Ζωοτροφές
– Δημητριακά
– Ελαιούχα Προϊόντα
– Οπωροκηπευτικά
– Οίνος
– Ξύδι
– Άνθη
– Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
– Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων όπως θα εξειδικευθούν στο θεσμικό πλαίσιο ανάλογα με τον τομέα.

Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι:
– οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα από εκσυγχρονισμό αυτών.
– οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων δεν ενισχύονται.
– οι ιδρύσεις σφαγείων αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοιρινών δεν ενισχύονται με εξαίρεση τις νησιωτικές περιοχές στις οποίες δύναται να ενισχυθούν ιδρύσεις σφαγείων ετήσιας δυναμικότητας μέχρι 400 τόνους κρέατος.
– οι ιδρύσεις σφαγείων πουλερικών δεν ενισχύονται με εξαίρεση τις ορεινές και τις νησιωτικές περιοχές χωρίς περιορισμό ετήσιας δυναμικότητας.

Κριτήρια Επιλογής

Τα επενδυτικά σχέδια θα επιλέγονται στη βάση κριτηρίων επιλογής που θα στηρίζονται στις εξής αρχές και προτεραιότητες:

-Εγκατάσταση σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις των φαινομένων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή όπως πλημμύρες και πυρκαγιές

-Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον .

-Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ, βιολογικά)

-Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στον μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ)

-Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών

-Εξοικονόμηση ύδατος

-Διατήρηση υφιστάμενων και αύξηση θέσεων απασχόλησης.

-Μέγεθος Επιχείρησης

-Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου

-Εξωστρέφεια επιχείρησης

Επιλέξιμες Δαπάνες

Στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-73-2.3 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων  οι παρακάτω δαπάνες είναι επιλέξιμες προς στήριξη:
1. Απόκτηση ακίνητης περιουσίας (οικοπέδου ή και κτιριακών εγκαταστάσεων). Η δαπάνη για την απόκτηση οικοπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της αίτησης στήριξης.
2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του οικοπέδου στο οποίο θα υλοποιηθεί η αίτηση στήριξης
3. Κατασκευή νέων ή βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών

4. Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση:
– μηχανολογικού εξοπλισμού μεταποίησης, συσκευασίας και ψύξης
– εξοπλισμού εργαστηρίων ώστε να εξυπηρετείται η λειτουργία της μονάδας
– εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις ανάγκες της επιχείρησης όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης
– εξοπλισμού εξοικονόμησης ύδατος, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης
– εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης
– εξοπλισμού επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης
– εξοπλισμού γραφείων και μηχανογράφησης, όπως προμήθεια τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροπροστασίας και πυρόσβεσης κλπ

5. Προμήθεια μέσων εξωτερικής μεταφοράς και ειδικότερα καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης
προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν). Ενδεικτικάαναφέρονται:
– φορτηγά – σιλό μεταφοράς χύμα αλεύρου
– ισοθερμικά βυτία αναγκαία για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης
– βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτωνελαιοτριβείων
– αυτοκίνητα ψυγεία αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων
– οχήματα για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδεςαδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία

6. Προμήθεια μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά, κλπ).
7. Σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας, εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου
8. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς(όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.), τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια του τροφίμου που καταναλώνει.

9. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας
10. Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος.

Χρηματοδότηση

Στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-73-2.3 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων η χρηματοδότηση της υλοποίησης των αιτήσεων στήριξης καλύπτεται από τη Δημόσια Ενίσχυση και την Ιδιωτική Συμμετοχή.

Για την διευκόλυνση της χρηματοδότησης της υλοποίησης των αιτήσεων στήριξης, προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής, η οποία χορηγείται μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της εκάστοτε υπολειπόμενης Δημόσιας Ενίσχυσης. Η λήψη προκαταβολής υπόκειται στη σύσταση τραπεζικής εγγύησης από τον δικαιούχο που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της αιτούμενης προκαταβολής.

Περισσότερες πληροφορίες και προθεσμίες υποβολής αιτήσεων αναμένονται στην επίσημη προκήρυξη του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε τη 

 

 

ή να καλέσετε στο 2810 322383.

bottom of page